نفرت انگیزی من Minion موجودات بسیار بامزه ای هستند که بازی به عنوان یکی از همین موجودات همراه با حس نشاط و رقابت ترسیم شده است.هیجان،حس رقابت،سرعت همراه با چالش های بامزه حرف اول را میزند.در Despicable Me سعی شما برای بدست آوردن مقام سوگولی سال (پرش،خوردن موزها،پرواز،طفره رفتن موانع)است،که در کسب این مقام اتفاقات جالب […]