یکی از مشکلات که در گوشی ممکن است بیافتد،پاک شدن تمامی یا بخشی از حافظه گوشی است،که ممکن است بخاطر از دست رفتن اطلاعات موجود در آن آسیب بزرگی را به شما بزند. تا کنون برنامه های بسیار زیادی برای بازگرداندن حافظه آمده است ولی یا کامل این کار را انجام نمیدهند یا