آنتی ویروس Norton یکی از برنامه هایی که گوشی نیاز داردآنتی ویروس است. معمولا آنتی ویروس ها دارای حجم زیادی هستند و از سرعت گوشی می کاهند.اما این آنتی ویروس دارای حجم کم و از سرعت گوشی شما نمی کاهد. شما میتوانید همه ویروس های گوشی خود را بااین آنتی ویروس یافته واز بین ببرید!   […]