سونی به روزرسانی جدیدی را برای برنامه run+1 ارائه کرده که در آن نام برنامه به WalknRun تغییر پیدا کرده است. این اولین بار نیست که سونی با یک به روزرسانی نام برنامه های خود را به کلی تغییر میدهد. پیش از این نیز نام برنامه Walkman توسط سونی به Music تغییر پیدا کرده بود. […]