همواره کمرا فون ها مورد توجه خاصی قرار گرفته اند . در این تست که هر کدام از پرچم دار های برند های مخلف مورد ازمایش قرار گرفت که به شرح زیر میباشند