دوستان من در تصادفی که داشتم صفحه ی گوشیم شکسته می خوام عکس های گوشی رو از حافظه ی داخلی خارج کنم عکس های پدر خدابیامرزم توی گوشی هست اگر کمکم کنید یک دنیا ممنون میشم